Jak wygląda pozew o rozwód. Jakie elemnty musi w sobie zawierać. Oto 20 najważniejszych elementów, które powinny się znaleźć w pozwie o rozwód.

Planując złożenie pozwu o rozwód często poszukujecie informacji, co taki pozew powinien zawierać, o co wnosić i jak prawidłowo rozpisać te wnioski. Wątpliwości pojawiają się już na etapie podjęcia decyzji w ilu egzemplarzach i do jakiego sądu należy złożyć pozew. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jakie są obligatoryjne elementy pozwu o rozwód, a także jakie mogą się tam znaleźć dodatkowo – w zależności od konkretnej sytuacji.

 

20 elementów, które powinny znaleźć się w  pozwie o rozwód. Sprawdź, czy o wszystkich wiedziałeś.

 1. data i miejsce sporządzenia pozwu,
 1. oznaczenie sądu

Pozew o rozwód zawsze składamy do sądu okręgowego.  Co do zasady powinien być to sąd właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich dalej tam mieszka. Jeśli nie – będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego

 1. podanie danych stron – powoda i pozwanego, ze wskazaniem adresów i nr PESEL
 1. zatytułowanie pisma: „Pozew o rozwód”
 1. wskazanie żądania – wniosku o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód:

– bez orzekania o winie

– z wyłącznej winy jednego z małżonków,

– z winy obojga stron

Taki wniosek powinien brzmieć mniej więcej tak:

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa ……………. i ……………………… zawartego w dniu …………………………. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………………, nr aktu małżeństwa …………………… bez orzekania o winie.

 

 1. wskazanie wniosku o rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej, tj. czy:

 – sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodziców,

– czy włada rodzicielska ma być powierzona jednemu z rodziców a drugi ma zostać jej pozbawiony

– czy jedna ze stron ma mieć ograniczoną władzę rodzicielską nad dzieckiem do współdecydowania o istotnych kwestiach jego dotyczących

 1. wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców

Ten wniosek sprowadza się właściwie do określenia – z którym z rodziców dziecko ma   zamieszkiwać

 1. wniosek o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem

         Ta część jest istotna jeśli między małżonkami nie ma zgody w kwestii kontaktów z dzieckiem – np. jeden z rodziców je utrudnia, są one ustalane chaotycznie. Wówczas należy zaproponować swoją wizję kontaktów z dzieckiem – pamiętając o wskazaniu weekendów na które będziesz dziecko zabierać, uregulować kwestię świąt, wakacji i ferii.

Jeżeli jesteście w tym temacie zgodni i nie potrzebujecie tego sądownie regulować – można w tym miejscu złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania ustalania kontaktów.

 1. wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci (oraz ewentualnie także na rzecz powoda)

         Jak pisałam tutaj, rodzic może domagać się aby drugi z rodziców dokładał się do kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W tym miejscu musisz wskazać kwotę, jaka Twoim zdaniem będzie odpowiednia, uzasadniona realnymi wydatkami jakie ponosisz na dziecko.

         W odniesieniu do punktów dotyczących dziecka – tj. od 6 do 9 (we wszystkich z nich lub też w części) małżonkowie mogą zawrzeć tzw. „porozumienie rodzicielskie” nazywane także „planem wychowawczym”. W tym porozumieniu rozpisują zgodnie wspólne ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów czy też alimentów. Jeśli takie porozumienie zostanie sporządzone, w kwestiach które obejmuje, należy złożyć wniosek o uwzględnienie przez sąd postanowień tego porozumienia.

 1. wniosek o podział majątku (tylko i wyłącznie, gdy strony są całkowicie zgodne co do wartości majątku i sposobu podziału)
 1. wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków

         Bywa tak, że po rozwodzie byli już małżonkowie są zmuszeni do dalszego wspólnego zamieszkiwania. Sąd decyduje w jaki sposób będzie to możliwe, np. oddając do ich wyłącznej dyspozycji określone pomieszczenia. Istnieje tutaj także możliwość eksmisji jednego z małżonków.

 1. fakultatywnie – wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie miejsca pobytu małoletniego, kontaktów czy alimentów,
 1. informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego zakończenia sporu – a jeśli nie, dlaczego nie,
 1. wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,
 1. załączenie dokumentów, w tym szczególnie:

         – akt małżeństwa,

         – jeśli są małoletnie dzieci – ich akty urodzenia

      – jeśli domagasz się alimentów najlepiej żebyś przedstawił zaświadczenie o zarobkach co najmniej za 3 miesiące a także dokumenty potwierdzające Twoje comiesięczne wydatki, w tym te ponoszone na dzieci a także Twoje dochody

 1. wskazanie dowodów potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia, ewentualną winę, wysokość alimentów i innych okoliczności wskazanych w pozwie oraz, w przypadku dokumentów, załączenie ich do pozwu

Będą to np. takie dowody: dokumenty, maile, zdjęcia, smsy, świadkowie

 1. uzasadnienie pozwu

 

 1. dowód uregulowania opłaty od pozwu lub wniosek o zwolnienie od kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym
 1. odpis pisma wraz z załącznikami dla drugiej strony – małżonka,
 1. podpis!